Webbureau i København

Handelsbetingelser

1.1 Tilbud

Eventuelle tilbud og overslag på opgaver bliver sendt via mail.
Men følgende vilkår gælder naturligvis også ved mundtlige aftaler.

1.2 Gyldighed


Medmindre andet er oplyst, gælder tilbud og overslag fra CopenGraphics i 30 dage fra tilbud er sendt.

1.3 Aftale


En aftale regnes for bindende for os begge fra det øjeblik, den tilbuddet aktivt er bekræftet af dig via mail.

1.4 Aflyser du aftale


Aflyser du en tidsbestemt aftale mindre end 24 timer før aftalens start, bliver du faktureret 50% for aftalt og fastlagt arbejdstid.
Manglende levering af aftalte materialer og/eller informationer regnes også for aflysning og der faktureres derfor også i sådanne tilfælde for den afsatte arbejdstid.

1.5 Ændringer


Eventuelle ændringer og tilføjelser til oprindelig aftale bedes du sende til CopenGraphics via mail.

1.6 Indsigelsesfrist i forhold til aftaler


Er der ikke indenfor 72 timer gjort skriftlig indsigelse via mail, betragtes ordrebekræftelse og aftale som bindende for os begge.

1.7 ved projektstart opkræves 50% af totalbeløbet aconto.

2 – Praktiske forhold

2.1 Arbejdsproces


Arbejdet regnes for påbegyndt på aftalt dato.

2.2 Deadline


Respekt for aftalte deadlines er afgørende for processens forløb.
Overskrides deadlines, forlænger det ofte den samlede arbejdstid – og kan betyde væsentlige forsinkelser og udgifter.
CopenGraphics såvel som kunde forpligter sig derfor til at overholde aftalte tidsfrister.
I perioden mellem aftalt startdato og aftalt deadline forpligter kunden sig til at reagere i løbet af max. 24 timer på alle anmodninger om at levere materialer, oplysninger eller reaktioner, der har direkte betydning for arbejdsprocessen.
Manglende levering af materialer og/eller manglende respons på henvendelser regnes for aflysning (se pkt. 1.4) når tidspunkt er aftalt.

2.3 Forsinkelser


Ved forsinkelse der forårsages af CopenGraphics eller dennes leverandører, kan betalingsfristen udskydes tilsvarende.
I tilfælde af aflysning, udsættelse(r), manglende levering eller reaktion fra kundens side på designudkast, mail og lignende, fakturerer jeg for overflødiggjort kapacitet (arbejdstid og/eller andre ressourcer). (Se pkt. 1.4)
CopenGraphics kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, der skyldes kundens selv, tekniske problemer eller tilsvarende hos eksterne leverandører (webhotel, DK-Hostmaster etc.)

2.4 Forberedelser


Ønskes der backup af et eventuelt tidligere website før et nyt etableres, er det kundens eget ansvar, at dette sker og i passende tid før CopenGraphics påbegynder arbejdet.

2.5 Flytning af domæne
Ved flytning af domæne er kunden selv ansvarlig for at sikre enhver form for indhold på både webserver, mailserver o.a. medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.6 Opsigelse af aftaler med webhotel


Ved flytning af domæne fra et webhotel til et andet er kunden selv ansvarlig for eventuelt at opsige hidtidige aftaler og i rette tid.

2.7 Indsigelser, rettelser og justeringer


Ønsker du rettelser af udført arbejde, bedes du sige til hurtigst muligt – og senest 72 timer efter du er anmodet om at vurdere udkast, færdigt arbejde etc. – herefter vil det være en ekstra rettelse som kan købes via et klippekort.

2.8 Administrativ adgang til dit website


Af praktiske årsager har du ingen adgang som administrator til dit website, så længe jeg arbejder på det – så længe jeg har ansvaret for dets tekniske tilstand og eventuelle fejl. Når opgaven afsluttes og du (igen) får adgang som administrator, ophører mit ansvar for websitet indhold, funktionalitet og tilstand.

2.9 Backup af website
Vær opmærksom på, at du selv har ansvar for at lave og opbevare backup af dit website – medmindre du har en vedligeholdelsesaftale med CopenGraphics.

3 – Materialer

3.1 Kundens levering af materialer

Al tekst til website leveres digitalt – helst via mail. Alternativt som som .doc, .docx eller .txt. Evt. i fælles Dropbox eller google docs.
Logo/billedmateriale leveres elektronisk i korrekt format (.jpg, .jpeg, .png, gif, pdf, eps, ai ).

3.2 Ansvar for leveret materiale


Ved levering af materiale, der fylder mere end 2 mb anvendes google docs, wetransfer eller DropBox.
Alle materialer skal leveres i kopi.
Kunden er selv ansvarlig for at have originaler.

3.3 Opbevaring af materiale


CopenGraphics påtager sig ikke noget ansvar for at opbevare leverede materialer og destruerer ofte leveret materiale 60-90 dage efter en opgave er fuldført – I henhold til Persondataloven.

3.4 Juridisk ansvar for materiale


Du er som kunde selv ansvarlig for, at leveret materiale overholder gældende lovgivning samt for ikke at krænke 3. part ved materiale der leveres til brug på webhotel, hjemmeside eller i andet design samt ved registreringer af domænenavne.

3.5 Materiale der anvendes efter opgavens levering


CopenGraphics samt partnere/konsulenter/forhandlere/samarbejdspartnere fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.v. der anvendes i kundemateriale/hjemmeside m.v. efter opgaven er afleveret. For dette er kunden til enhver tid den ansvarlige i forhold til dansk og udenlandsk lovgivning.

3.6 Open source software


I det omfang der benyttes open source software (eksempelvis WordPress og diverse plugins), kan CopenGraphics desværre ikke yde nogen form for garanti for denne. Der er tale om software, der løbende udvikles og forandres – uden for CopenGraphics indflydelse.

3.7 Ingen garanti for ekstra funktioner


CopenGraphics kan ikke yde nogen form for garanti for diverse funktioner, designskabeloner etc. der anvendes til open source software. Uanset disse funktioner er gratis eller købt.
Der kan eksempelvis ikke ydes garanti for, at diverse plugins og designskabeloner fremover udvikles, så de også kan fungere sammen med fremtidige versioner af den anvendte software (eks. WordPress).
Der kan heller ikke gives garanti for, at et plugin virker efter en opdatering af dit website til en nyere version.

3.8 Fejl på software eller data


Problemer der opstår som følge af fejl og/eller mangler på anvendt software eller data kunden har anskaffet og/eller leveret, kan CopenGraphics ikke påtage sig ansvar for.

4 – Ansvar og rettigheder

4.1 Tab


CopenGraphics er ikke ansvarlig for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af fejl i materiale, driftsstop/sikkerhedsproblemer på webhotellet eller andet. (Se pkt. 2.9 vedrørende backup.)

4.2 Domænenavn
Domænenavn(e) og webhotel oprettes altid i kundens navn.
Kunden er ansvarlig for, at der angives korrekte oplysninger til DK-Hostmaster og webhotellet – og ligeledes ansvarlig for, at DK-Hostmaster fremover er i besiddelse af korrekte oplysninger
DK-Hostmaster og webhotel fremsender særskilt faktura til kunden for egne ydelser.
Kunden er selv ansvarlig for at afgive korrekte og fyldestgørende oplysninger til brug ved oprettelse af domænenavn(e) og webhotel.

4.3 Webhotel


Er der tale om at flytte domænenavn til nyt webhotel, er kunden selv ansvarlig for, at alle aftaler med det hidtidige webhotel etc. opsiges og i rette tid.
CopenGraphics er ikke på nogen måde ansvarlig i forhold til webhotellet, dets service, sikkerhed, priser og/eller øvrige vilkår, handlinger, forhold, fejl og mangler.

4.4 Fejl i produceret materiale


CopenGraphics er alene ansvarlig for egenproducerede fejl i det af CopenGraphics’ leverede – ikke for tekniske fejl/mangler i anvendt software/materiale eller for fejl, der opstår efter opgaven er leveret. Ansvaret for tekniske/praktiske fejl ophører i samme øjeblik det tekniske ansvar for websitet overdrages til dig. (Se pkt. 2.8 om administrativ adgang til websitet)

4.5  Lovpligtige informationer


Du er som kunde selv ansvarlig for, at din hjemmeside/blog indeholder alle de informationer, der kræves for din branche. Skal du eksempelvis have Fødevarestyrelsens smiley på dit website eller give besøgende/kunder bestemte oplysninger.
Du kan være omfattet af krav om information om cookies, indsamling af personlige oplysninger (GDPR). Der er desuden krav om, at “Virksomheder skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på virksomhedens hjemmeside angive navn, hjemsted og CVR-nr.” LOV nr 616 af 14/06/2011

4.6 Korrektur, fejl og rettelser


Tekniske og/eller sproglige fejl, som CopenGraphics er direkte ansvarlig for, bliver rettet uden yderligere fakturering indenfor 30 dage efter opgaven er afleveret.

4.7 Anmodning om korrektur


Når en opgave er løst, helt eller delvist, har kunden ret til korrekturrettelser m.v. jvf. betingelser og specifikationer.
Anmodning om rettelser skal, medmindre andet er aftalt, fremsættes senest 72 timer fra (del)opgavens levering.
Herefter betragtes (del)opgaven som godkendt og afsluttet.

4.8 Skade og tab


CopenGraphics og samarbejdspartnere frasiger sig ethvert ansvar for tabt omsætning/indtjening eller anden skade/tab af såvel økonomisk som anden karakter ved brug og køb af ydelser fra CopenGraphics.

4.9 Erstatningsansvar


CopenGraphics’ økonomiske ansvar i forhold til punkt 4.4 og 4.5 kan ikke overstige det beløb CopenGraphics har modtaget for opgaven – fratrukket de udgifter CopenGraphics måtte have haft til underleverandører på opgaveløsningen. Eksempelvis til tekstforfatter, fotograf, programmør, tegner eller andet.

5 – Ophavsret

5.1 Ophavsret til leveret materiale


Kunden er selv ansvarlig for, at materiale (billeder, tekst, lyd, video) der leveres til CopenGraphics til brug i opgaven ikke krænker nogens ophavsret og heller ikke på anden måde er i strid med gældende love.

5.2 CopenGraphics’ ophavsret


Tekster, webdesign og andet, der udarbejdes af CopenGraphics, er beskyttet af loven om ophavsret.
Brugsret til værkerne (webdesign, tekster etc.) overdrages først til kunden, når faktura for opgaven er betalt.

5.3 Anden anvendelse af materiale


Det af CopenGraphics’ udarbejdede materiale må som udgangspunkt kun anvendes til det aftalte formål og på det aftalte domænenavn.
Det af CopenGraphics’ udarbejdede materiale må hverken videresælges, udlejes, videregives eller på anden måde stilles til rådighed for andet og/eller andre end aftalt ved opgavens begyndelse.

5.4 Videreudnyttelse af materiale


Brug af leveret materiale i anden sammenhæng end aftalt kan i visse tilfælde tillades – men kun efter forudgående aftale og fakturering.

5.5 Dansk Journalistforbund og ophavsretten


Eventuel overtrædelse af CopenGraphics’ ophavsret vil i sidste instans blive overgivet til Dansk Journalistforbund

6 – Priser og betaling

6.1 Prisgaranti


Alle ydelser faktureres efter den prisliste, der er gældende på bestillingstidspunktet.
6.2 Fakturering
CopenGraphics’ priser er ekskl. 25% moms 
Priserne er baseret på de aftaler, der er indgået via telefon/møder/mail.
Alt bestilt arbejde der rækker ud over det udtrykkeligt aftalte, vil blive faktureret efter CopenGraphics’ prisliste.
Alle tilbud og overslag fra CopenGraphics er som udgangspunkt baseret på, at materiale leveres til aftalt tid – samt i korrekt og brugbar kvalitet fra kunden eller dennes leverandør(er). (Se pkt. 1.4)

6.3 Betaling til bankkonto


Alle betalinger til CopenGraphics foregår ved overførsel til bankkonto
Fakturanummer og firmanavn bedes altid anføres.

6.4 Forudbetaling


Hvis opgavens løsning forudsætter, at CopenGraphics skal købe billeder, logo, fotos, funktionalitet eller andet til opgavens løsning, kan det komme på tale, at disse indkøb skal betales forud.
Ved alle opgaver til opkræves 50% af beløbet forud.

6.5 Faktura
Det fulde beløb eller evt. restbeløb faktureres som udgangspunkt senest 30 dage efter opgaven ifølge aftale er påbegyndt.

6.6 Løbende betaling


Ved projekter, der strækker sig over mere end 30 dage fra projektstart, CopenGraphics sig ret til løbende at fakturere for såvel arbejdstid som anskaffelse af materialer fra eksterne leverandører.

6.7 Betalingsfrist


CopenGraphics’ standard betalingsfrist er 8 dage netto fra faktureringsdato. Længere betalingsfrist kan aftales.

6.8 For sen betaling


Et tilgodehavende, der ikke betales rettidigt, bliver pålagt et rykkergebyr på 100 kr. Rykker nr. 2 har et gebyr på 200 kr. Og 3. Og sidste rykker har 300 kr. gebyr.

6.9 Inkasso


Er betalingen ikke foretaget senest efter 3. rykker kan sagen uden yderligere overdrages til inkasso.
Ved overdragelse til inkasso vil det leverede produkt ( website ) fjernes fra det online domæne.

7 – Samarbejdspartnere og underleverandører

7.1 Valg af samarbejdspartnere og underleverandører

CopenGraphics kan frit vælge og skifte samarbejdspartnere samt leverandører af ydelser og produkter der indgår i den samlede løsning til kunden – medmindre det er aftalt at lade bestemte leverandører indgå i projektet.

8 – Ophævelse af aftale
8.1 Misligholdelse


Hvis en af aftalens parter i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan den anden part uden varsel ophæve aftalen.

8.2 Økonomisk ansvar ved ophævet aftale


CopenGraphics har, ved ophævelse af aftale som følge af forhold som beskrevet i 8.1, krav på at blive honoreret for det anvendte tidsforbrug samt eventuelle udlæg til materialer eller underleverandører.

8.3 Opsigelse af aftale


Såfremt kunden opsiger eller misligholder en indgået aftale forbeholder CopenGraphics sig alle rettigheder til det af CopenGraphics udførte og ufærdige arbejde – uden at yde økonomisk kompensation eller nedslag i pris herfor.

8.4 Fakturering ved opsigelse af aftale


Opsiges aftalen efter arbejdet er påbegyndt og med mindre end 7 døgn til deadline (30 dage efter aftalens indgåelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt), vil det på kontrakten angivne samlede beløb blive opkrævet.

8.5 Misligeholdelse af aftale


CopenGraphics er berettiget til straks at stoppe alle ydelser uden økonomisk kompensation, hvis kunden går i restance, bliver registreret i RKI, indgår betalingsstandsning eller konkurs.

9 – Markedsføring

9.1 Brug af opgaveløsning til markedsføring
CopenGraphics forbeholder sig som udgangspunkt ret til – når arbejdet er afsluttet – at anvende kundens navn og screendump af webdesign i markedsføringsøjemed. Det respekteres dog, hvis kunden ved aftalens indgåelse eller senest ved opgavens aflevering modsætter sig dette.